Menu

Voorschriften en Veiligheidsregels

3. Baanreglement

3.1 Het is verboden om zonder toestemming van een bestuurslid of baancommandant het terrein, dat zich bevindt vóór de schietpunten, te betreden.
3.2 Indien de rode lamp in ingeschakeld mag het schietpunt niet betreden worden.
3.3 Veiligheidscommando’s
3.3.1 Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht “Vast Vuren” te roepen.
3.3.2 Na het commando “Vast Vuren” dienen de schutters het vuren onmiddellijk te staken en worden er geen handelingen meer verricht. Iedereen dient te wachten op een navolgend commando. Het commando kan door iedereen gegeven worden en moet als zodanig direct worden opgevolgd.
3.3.3 Wanneer het commando “Vast Vuren” is gegeven neemt de baancommandant de leiding over op de schietbaan. Er mag geen combinatie van schutters en wapens op de schietpunten zijn en alle wapens moeten worden ontladen!
3.3.4 Na het commando “Vast Vuren” mag pas weer geschoten worden nadat het dienstdoend bestuurslid of de baancommandant de baan vrij geeft en de rode lamp heeft uitgeschakeld.
3.4 Gehoor- en oogbescherming
3.4.1 Op schietbanen moet elke daar aanwezige tijdens de schietoefeningen verplicht gehoorbeschermende middelen dragen.
3.4.2 Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij militair pistool en de dynamische disciplines) zijn oogbeschermende middelen verplicht voor de schutters en aanwezigen op de schietbaan.
3.5 Een wapen ter hand nemen ten behoeve van schietoefeningen (training) achter de schutters is altijd verboden.
3.6 De loop monding van het wapen moet, tijdens schietoefeningen, altijd in de veilige richting (namelijk van de kogelvanger) gehouden worden.
3.7 Het laden van een wapen dient te geschieden met de loopmonding in de richting van de kogelvanger.