KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

Nieuwsbrief verenigingen & kader

Nieuwsbrief 88
Leusden, 21 februari 2019

Leges 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft per 1 januari 2019 de leges voor het aanvragen en het verlengen van wapenverloven verhoogd. Daarover is publicatie gedaan in de Staatscourant van 19 november 2018. Klik hier voor de publicatie.

Ofschoon de verhoging door de Minister van Justitie en Veiligheid in 2015 al was aangekondigd met de mededeling dat hij na twee jaar de leges alsnog op het in zijn ogen kostendekkende tarief zou vaststellen, heeft de Minister met dit besluit de KNSA overvallen. Nadrukkelijk is de afspraak gemaakt dat de KNSA bij de vaststelling van de nieuwe tarieven in een overleg zou worden betrokken en dat ook de KNSA inzicht zou worden verstrekt in de hieraan ten grondslag liggende onderzoeken. Dat is niet gebeurd en de KNSA heeft de Minister om opheldering gevraagd en ook bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van deze leges. Beide brieven kunt u hier downloaden. Tot op heden is daarop helaas geen reactie gekomen.

Tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer op 12 februari 2019 waar aan de orde was een wetsvoorstel inzake de Wet wapens en munitie (implementatie EU-richtlijn), is ook wederom de verhoging van de leges aan de orde geweest. Slechts één politieke partij heeft bezwaar gemaakt tegen de verhoging van die leges. De meeste andere partijen steunden de verhoging en sommige vroegen zich zelfs af of het niet nog hoger zou moeten zijn.

In diezelfde discussie is ook aan de orde gekomen de wens van de KNSA om de geldigheidsduur voor een wapenverlof te verlengen, zodat de kosten per saldo voor sportschutters en schietsportverenigingen lager zijn en de werkdruk voor politieambtenaren aanzienlijk vermindert. De politieke fractie van de SGP heeft vorig jaar daarvoor nog een motie ingediend, teneinde de Minister te verzoeken de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Die motie is aangenomen.

De Minister heeft op 12 februari in het debat, nadat hij daaraan is herinnerd, toegezegd dat hij de mogelijkheden voor het verlengen van de geldigheidsduur zal meenemen in de modernisering van de Wet wapens en munitie, die voor 2020 op stapel staat.

De KNSA heeft tot nu toe wel weten te bereiken dat voor de in artikel 50a onder c en d genoemde wijzigingen c.q. bijschrijvingen geen € 30,00 maar € 15,00 in rekening gebracht wordt, in afwijking van de publicatie in de Staatscourant. Dat is overeengekomen met de Nationale Politie.

 


Copyright © KNSA Alle rechten voorbehouden.